KURSY Z PROGRAMU SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA

 

I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego.

1. Nowe życie: Podstawowa Ewangelizacja.
Kim jest Bóg? Czy naprawdę mnie kocha i co to dla nie znaczy? Jeżeli szukasz Prawdy i chcesz odkryć jaki jest Bóg. Zapraszamy Cię przeżyj razem z nami osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym i Żywym Jezusem i przyjąć od Niego skarb od dawna dla ciebie przygotowany – Nowe Życie pozbawione lęku, strachu i niezrozumienia. A może jest tak, że utraciłeś swoją początkową gorliwość i na nowo chcesz zakochać się w Bogu, który jest Miłością – Ciebie również zapraszamy na ten kurs!
Kurs ten prowadzi do doświadczenia miłości Boga, do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym i powierzenia Mu swojego życia. Jest to czas nowego wylania Ducha Świętego, dającego moc, aby odrodzić się duchowo do nowego życia i świadczyć o tym z mocą.

2. Emaus: Słowo Boże.
Jest to podstawowy kurs biblijny. Każdy kolejny kurs w ramach projektu Dabar wymaga wcześniejszego uczestnictwa w tym kursie. Kurs jest ogólnym wprowadzeniem w Biblię i pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Uczy tego jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Uczestnik tego kursu może doświadczyć, czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże oraz jak skuteczne jest jego działanie. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi rozpoznanie Chrystusa tak, jak dał się On rozpoznać uczniom z Emaus - w czasie Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii, aby mógł stać się świadkiem Boga żyjącego.

3. Jan: Formacja uczniów.
Jest to kurs duchowości uczniostwa. Pomaga wejść na drogę bycia umiłowanym uczniem Mistrza, Jezusa Chrystusa, by stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Celem kursu jest doprowadzenie uczestnika do tego, aby stał się uczniem jedynego Mistrza – Jezusa, by tak jak Jan był umiłowanym uczniem, który spoczywa na sercu Jezusa, który zna i słyszy Jego głos. Kurs ten uczy tego jak słuchać Boga, w jaki sposób usłyszeć Jego głos pośród zgiełku życia, jak stać się Jego przyjacielem, jak sprawić by relacje, w które wchodzimy były zdrowe i budowane w miłości i prawdzie, jak stać się uczniem, który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by być jak On. Kurs ukazuje na podstawie postaci św. Jana nie tylko jak być uczniem Jezusa, ale także jak formować kolejnych uczniów Jedynego Mistrza.

4. Jezus w czterech Ewangeliach.
Kurs ma na celu spojrzenie, zapatrzenie się w Jezusa oczyma czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Pozwala on dostrzec całe piękno osoby Jezusa i Jego misji. To czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko osoby czterech Ewangelistów, ale samego Jezusa i osobiście z Nim się spotkać. Dzięki temu kursowi Ewangelie mogą stać się dla uczestników wielkim bogactwem, z którego będą mogli nieustannie czerpać.

5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia.
Ten kurs biblijny daje możliwość poznania Słowa Bożego w głębszym rozumieniu, nauczenia się korzystania z całej Biblii. Ukazuje całą panoramę biblijnych wydarzeń, od stworzenia świata aż po ponowne przyjście Jezusa. Pozwala odkryć działanie Boga w dziejach świata. Uczestnik kursu może odpowiedzieć sobie na pytania: jakie jest jego miejsce w wielkim planie Boga? Jaki jest Boży zamysł względem niego od wieków aż po dzisiejszy dzień? Kurs uczy tego, jak rozumieć historię własnego życia i oceniać sprawy, które się w nim dzieją, w świetle Bożego Słowa. Pozwala zobaczyć historię swojego życia przez pryzmat historii zbawienia. Odkrywa stałe działanie Boga w historii, aby każdy mógł zdać sobie sprawę z tego, że historia zbawienia jest jego własną historią.

6. Mojżesz: Formacja wyzwolicieli.
Na kurs ten zapraszane są osoby mające odpowiedzialność za innych we wspólnotach, w Kościele. Przedstawia drogę pasterza i lidera, ukazuje jak być dobrym liderem (animatorem), otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Wskazuje drogę, aby odpowiedzialny we wspólnocie mógł być wolny i tym samym mógł uwalniać swój lud z niewoli, poprowadzić go ku ziemi obiecanej, aż po przygotowanie swojego następcy (Jozuego) celem kontynuowania dzieła wyzwolenia. Jest to czas, gdzie śledząc życie Mojżesza, uczestnik, który jest liderem może zobaczyć samego siebie. Może nauczyć się tego, jak podejmować decyzje, które zmieniają życie, w jaki sposób przewodzić innym, tak by nie ograniczać ich wolności, jak odkryć to, co jest poza schematami, przyzwyczajeniami, jak otworzyć się na radości i niespodzianki, jakie przynosi Bóg.

7. Błogosławieństwa: Droga do szczęścia.

 

II ETAP: Jak ewangelizować.

8. Paweł: Formacja ewangelizatorów.-
Jest to najważniejszy kurs w Szkole Nowej Ewangelizacji. Nazywany jest kręgosłupem ewangelizatora, gdyż uczy skutecznej ewangelizacji i pozwala ewangelizatorowi na prawidłowe funkcjonowanie i działanie. Jest on przeznaczony dla wszystkich, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i „nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Celem kursu jest uformowanie nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji, tak, aby umieli przekazywać w sposób twórczy i skuteczny Dobrą Nowinę. Kurs ten pozwala na uzyskanie metod i doświadczenia ewangelizacji. Uczy tego, jak przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie, jak mówić o Bogu swoim najbliższym, rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy, w szkole, jak dotrzeć do współczesnego człowieka, tak często zagubionego w świecie. Uczy jak praktycznie podejmować ewangelizację bezpośrednią w osobistej sytuacji życiowej człowieka. Daje również konkretne narzędzia oraz metody do prowadzenia dzieła nowej ewangelizacji.

9. Tymoteusz: Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.
To bardzo praktyczny kurs uczący metod pracy z Pismem Świętym. Kurs ten pokazuje jak czytać i zapamiętywać Biblię, by móc głosić Słowo Boże, jak rozumieć Biblię i jak ją nieść z pośpiechem do innych, tak jak to uczynił Tymoteusz. Uczy także modlić się Słowem Bożym i ewangelizować korzystając ze Słowa.

10. Apollos: Formacja głoszących.
Kurs ten uczy jak głosić dziś Jezusa w sposób twórczy i praktyczny. Ukazuje jak w nowy sposób głosić Ewangelię, aby to, co jest głoszone stawało się owocne i aby inni słuchając tego mogli usłyszeć samego Jezusa i odpowiedzieć na Jego wezwanie. Pokazuje jak głosić Jezusa współczesnemu światu, w jaki sposób konstruować nauczania, konferencje, tak, by osiągały cel – wskazywały na jedynego Zbawiciela każdego człowieka. Uczy tego, jak wykorzystywać nowe metody i środki przekazu podejmując nową ewangelizację. Kurs uczy głosić, oferując konkretne narzędzia pozwalające szukać przesłania, zbudować i pogłębić przesłanie, usystematyzować je pod względem pedagogicznym i przekazać je w taki sposób, aby mogło być zrozumiane i przekazane dalej.

11. Sekret Pawła.
Kurs pomaga odkryć z czego wynikała skuteczność posługi ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła. Jest to czas odkrywania wielu sekretów Pawła, któremu udało się w krótkim czasie odnieść niesamowity „sukces” w ewangelizacji. Kurs ukazuje jaka była wizja pasterska tego Apostoła, gdzie leży sekret skuteczności jego działania. Uczy tego, jak sprawić, by Słowo Boże biegło nieskrępowane naszymi ograniczeniami, jak sprawić, by nasze głoszenie i podejmowane dzieła przetrwały dłużej niż nasze życie. W tym kursie można poznać sekret owocnej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej i dzięki temu zrewidować swoją dotychczasową posługę. Może w nim uczestniczyć osoba, która była już na Kursie Paweł.

12. Pięćdziesiątnica: Ewangelizować z wielką mocą.
Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które pragną, by ich wspólnoty żyły charyzmatycznie, a ich ewangelizacja była potwierdzona znakami. Na kursie poznaje się bliżej Osobę Ducha Świętego, który czyni uczniów Jezusa Chrystusa głosicielami Jego Słowa. Kurs ma rozbudzić w uczestnikach pragnienie poddania się działaniu Ducha Świętego, aby ewangelizować z mocą. Ma otworzyć ich na posługę charyzmatyczną w dziele nowej ewangelizacji. Uczestnicy poznają w tym czasie lepiej wiele charyzmatów i otwierają się na korzystanie z nich.--

13. Wprowadzenie do Biblii.

14. Łukasz: Apologetyka.

 

III ETAP: Jak formować ewangelizatorów.

15. Maria: List Chrystusa.

16. Teologia biblijna.

17. Maranatha: Apokalipsa.

18. Piotr: Eklezjologia.

19. Melchizedek: Liturgia.

20. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.

21. Jetro: Ekumenizm.